Dự án: Thị ủy Hương Thủy

Hạng mục thi công: Màn hình Led và cung cấp sản phẩm của AVer