Cơ cấu tổ chức nhân sự

+ Ban giám đốc : 03 người
+ Ban cố vấn : 04 người
+ Cộng tác viên cao cấp : 06 người
+ Số lượng nhân viên chính thức : 32 người