Địa Chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Lĩnh Vực: Nhà nước/Chính phủ

Năm Hoàn Thành: 2021

Hạng Mục Triển Khai: Cải tạo và nâng cấp phòng họp

Thương Hiệu: Extron, Crestron, Sennheiser, Biamp, Samsung

MÔ TẢ DỰ ÁN

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Với yêu cầu tiêu chuẩn cao về hệ thống AV được sử dụng trong phòng họp, Hoàng Minh đã triển khai cung cấp và lắp đặt:

  • Hệ thống AV cho phòng họp
  • Hệ thống hội nghị truyền hình
  • Hệ thống âm thanh hội thảo