Địa chỉ:18 Nguyễn Du, Hà Nội
Hạng mục thi công: Cải tạo và nâng cấp phòng họp tầng 2

Z2611977958589 6e37712195a22198990cdf0956344e0f Z2611977800963 69b9ad1d86296bd814bc8875602113d1

Z2611977667110 219f53d330152a5bc1c5f5e6e9131741 Z2611978261988 352d85bc16dcf6375ed7f904160fbe60